Chiến lược phát triển của ABIC

28 07 2011
Nằm trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược phát triển của mình nhằm khai thác một cách tối đa vị thế, lợi thế, đặc thù hệ thống của các cổ đông sáng lập, đặc biệt là cổ đông đề xướng sáng lập và nắm quyền chi phối là NHNo & PTNT Việt Nam (AGRIBANK) để sớm đưa ABIC trở thành một Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ đặc biệt có bản sắc riêng, với các sản phẩm có thế mạnh ngoài các sản phẩm truyền thống là các sản phẩm đặc thù của mô hình liên kết Ngân hàng – Bảo hiểm để hạn chế cạnh tranh đối đầu ở thị trường truyền thống. Do vậy Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) xác định thị trường chủ đạo của ABIC trong giai đoạn đầu là khai thác qua hệ thống khách hàng của AGRIBANK với các sản phẩm kết hợp Ngân hàng – Bảo hiểm và xây dựng một thương hiệu ABIC mới lạ, chuyên nghiệp, coi trọng việc lắng nghe nhu cầu và lợi ích hợp pháp của khách hàng làm kim chỉ nam cho  mỗi hành động kinh doanh.
 Lựa chọn phương hướng và phạm vi kinh doanh:
Khách hàng của ABIC trong giai đoạn trước mắt: Là các cổ đông chiến lược của công ty, đặc biệt các cổ đông sáng lập, cổ đông chi phối. Trên cơ sở khách hàng có sẵn này, công ty tích lũy kinh nghiệm và quan hệ để phát triển sang các thị trường khách hàng khác.
Khách hàng có nhu cầu về các lĩnh vực bảo hiểm như: Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản máy móc thiết bị, Bảo hiểm cho các dự án xây dung lắp đặt, Bảo hiểm phương tiện, Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa. Sau này sẽ phát triển thêm các nhu cầu về các sản phẩm Bảo hiểm khác.
Do vậy phương hướng kinh doanh của ABIC trong giai đoạn 2007 – 2010 là:
          Phục vụ tối đa nhu cầu về Bảo hiểm cho các cổ đông chiến lược, đặc biệt là phải gắn hoạt động kinh doanh của ABIC với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
          Phát triển thị trường bên ngoài đặc biệt là thị trường mới (do thị trường phát triển mới hoặc sản phẩm Bảo hiểm mới).
          Phạm vi kinh doanh của ABIC:
          Do các đối tượng sản xuất kinh doanh của khách hàng hoạt động rộng khắp trên toàn quốc nên phạm vi hoạt động của ABIC cũng phải hoạt động trên toàn quốc.
          Do mới thành lập nên bước đầu, ABIC đặt một số Chi nhánh ở một số khu vực kinh tế trung tâm. Còn các địa phương khác có thể khai thác mạng lưới có sẵn của Ngân hàng Nông nghiệp qua hình thức đại lý ủy quyền cả khai thác, giám định và bồi thường.
Xác lập tư tưởng chiến lược: Chất lượng dịch vụ là chìa khóa thành công, cạnh tranh là  động lực phát triển.”
          Chất lượng dịch vụ được thể hiện trên hai lĩnh vực:
·          Dịch vụ phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
·          Dịch vụ phải đáp ứng các qui trình đã qui định
          Cạnh tranh được thể hiện trên ba lĩnh vực:
·          Về sản phẩm: phí bảo hiểm phù hợp, dịch vụ đáp ứng tốt nhất
·          Về khoa học kỹ thuật: Tận dụng và phát huy các ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình kinh doanh, quá trình quản lý.
·          Về nguồn nhân lực: Mục tiêu kinh doanh từng thời điểm phải phù hợp với sự phát triển của hệ thống mạng lưới và nguồn nhân lực của ABIC
Lựa chọn chiến lược kinh doanh:
Chu kỳ sinh tồn của một doanh nghiệp trải qua 04 giai đoạn: giai đoạn khởi nghiệp, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn chín muồi và giai đoạn đình trệ. ABIC đang ở vào giai đoạn khởi nghiệp trong khi thị trường bảo hiểm Việt Nam đang ở trong giai đoạn trưởng thành nên chiến lược kinh doanh của Công ty được xác định: Kinh doanh ban đầu dựa vào nguồn lực có sẵn là các cổ đông của ABIC, đặc biệt là dựa vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kinh doanh này, ABIC có thêm nội lực để phát triển hoạt động ra các thị trường khác.
Thực hiện chiến lược kinh doanh:
Nguyên tắc thực hiện chiến lược kinh doanh:
Trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, do những hạn chế về thông tin, thời gian quyết sách, năng lực nhận thức nên những dự đoán về tương lai có thể không phải là tối ưu, các điều kiện chủ quan, khách quan có thể thay đổi, các diễn biến tình hình phức tạp nên chỉ cần đạt được những yêu cầu cơ bản của mục tiêu kinh doanh là có thể coi việc hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược kinh doanh đã thành công. Do đó ta có thể coi nguyên tắc “tương đối hợp lý” là nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
Phương pháp thực hiện chiến lược kinh doanh:
Tùy từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp mà lựa chọn chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Mỗi loại chiến lược kinh doanh có yêu cầu khác nhau về quan niệm tư tưởng, phương pháp làm việc và tri thức nghề nghiệp của người lãnh đạo việc thực hiện chiến lược. Do ABIC mới bắt đầu thành lập và đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên ta có thể lựa chọn chiến lược tăng trưởng nhanh. Nội dung chủ yếu của chiến lược này là trong một thời gian ngắn phải thay đổi được vị thế cuả của ABIC, phát triển thị trường trên quy mô lớn.
Kiểm soát, đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh:
Hàng năm, trên cơ sở chiến lược kinh doanh đã được thông qua, từng bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh và có phân tích, đánh giá so với mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới.
Nằm trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược phát triển của mình nhằm khai thác một cách tối đa vị thế, lợi thế, đặc thù hệ thống của các cổ đông sáng lập, đặc biệt là cổ đông đề xướng sáng lập và nắm quyền chi phối là NHNo & PTNT Việt Nam (AGRIBANK) để sớm đưa ABIC trở thành một Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ đặc biệt có bản sắc riêng, với các sản phẩm có thế mạnh ngoài các sản phẩm truyền thống là các sản phẩm đặc thù của mô hình liên kết Ngân hàng – Bảo hiểm để hạn chế cạnh tranh đối đầu ở thị trường truyền thống. Do vậy Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) xác định thị trường chủ đạo của ABIC trong giai đoạn đầu là khai thác qua hệ thống khách hàng của AGRIBANK với các sản phẩm kết hợp Ngân hàng – Bảo hiểm và xây dựng một thương hiệu ABIC mới lạ, chuyên nghiệp, coi trọng việc lắng nghe nhu cầu và lợi ích hợp pháp của khách hàng làm kim chỉ nam cho  mỗi hành động kinh doanh.
 Lựa chọn phương hướng và phạm vi kinh doanh:
Khách hàng của ABIC trong giai đoạn trước mắt: Là các cổ đông chiến lược của công ty, đặc biệt các cổ đông sáng lập, cổ đông chi phối. Trên cơ sở khách hàng có sẵn này, công ty tích lũy kinh nghiệm và quan hệ để phát triển sang các thị trường khách hàng khác.
Khách hàng có nhu cầu về các lĩnh vực bảo hiểm như: Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản máy móc thiết bị, Bảo hiểm cho các dự án xây dung lắp đặt, Bảo hiểm phương tiện, Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa. Sau này sẽ phát triển thêm các nhu cầu về các sản phẩm Bảo hiểm khác.
Do vậy phương hướng kinh doanh của ABIC trong giai đoạn 2007 – 2010 là:
          Phục vụ tối đa nhu cầu về Bảo hiểm cho các cổ đông chiến lược, đặc biệt là phải gắn hoạt động kinh doanh của ABIC với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
          Phát triển thị trường bên ngoài đặc biệt là thị trường mới (do thị trường phát triển mới hoặc sản phẩm Bảo hiểm mới).
          Phạm vi kinh doanh của ABIC:
          Do các đối tượng sản xuất kinh doanh của khách hàng hoạt động rộng khắp trên toàn quốc nên phạm vi hoạt động của ABIC cũng phải hoạt động trên toàn quốc.
          Do mới thành lập nên bước đầu, ABIC đặt một số Chi nhánh ở một số khu vực kinh tế trung tâm. Còn các địa phương khác có thể khai thác mạng lưới có sẵn của Ngân hàng Nông nghiệp qua hình thức đại lý ủy quyền cả khai thác, giám định và bồi thường.
Xác lập tư tưởng chiến lược: Chất lượng dịch vụ là chìa khóa thành công, cạnh tranh là  động lực phát triển.”
          Chất lượng dịch vụ được thể hiện trên hai lĩnh vực:
·          Dịch vụ phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
·          Dịch vụ phải đáp ứng các qui trình đã qui định
          Cạnh tranh được thể hiện trên ba lĩnh vực:
·          Về sản phẩm: phí bảo hiểm phù hợp, dịch vụ đáp ứng tốt nhất
·          Về khoa học kỹ thuật: Tận dụng và phát huy các ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình kinh doanh, quá trình quản lý.
·          Về nguồn nhân lực: Mục tiêu kinh doanh từng thời điểm phải phù hợp với sự phát triển của hệ thống mạng lưới và nguồn nhân lực của ABIC
Lựa chọn chiến lược kinh doanh:
Chu kỳ sinh tồn của một doanh nghiệp trải qua 04 giai đoạn: giai đoạn khởi nghiệp, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn chín muồi và giai đoạn đình trệ. ABIC đang ở vào giai đoạn khởi nghiệp trong khi thị trường bảo hiểm Việt Nam đang ở trong giai đoạn trưởng thành nên chiến lược kinh doanh của Công ty được xác định: Kinh doanh ban đầu dựa vào nguồn lực có sẵn là các cổ đông của ABIC, đặc biệt là dựa vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kinh doanh này, ABIC có thêm nội lực để phát triển hoạt động ra các thị trường khác.
Thực hiện chiến lược kinh doanh:
Nguyên tắc thực hiện chiến lược kinh doanh:
Trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, do những hạn chế về thông tin, thời gian quyết sách, năng lực nhận thức nên những dự đoán về tương lai có thể không phải là tối ưu, các điều kiện chủ quan, khách quan có thể thay đổi, các diễn biến tình hình phức tạp nên chỉ cần đạt được những yêu cầu cơ bản của mục tiêu kinh doanh là có thể coi việc hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược kinh doanh đã thành công. Do đó ta có thể coi nguyên tắc “tương đối hợp lý” là nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
Phương pháp thực hiện chiến lược kinh doanh:
Tùy từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp mà lựa chọn chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Mỗi loại chiến lược kinh doanh có yêu cầu khác nhau về quan niệm tư tưởng, phương pháp làm việc và tri thức nghề nghiệp của người lãnh đạo việc thực hiện chiến lược. Do ABIC mới bắt đầu thành lập và đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên ta có thể lựa chọn chiến lược tăng trưởng nhanh. Nội dung chủ yếu của chiến lược này là trong một thời gian ngắn phải thay đổi được vị thế cuả của ABIC, phát triển thị trường trên quy mô lớn.
Kiểm soát, đánh giá và hoàn thiện chiến lược kinh doanh:

Hàng năm, trên cơ sở chiến lược kinh doanh đã được thông qua, từng bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh và có phân tích, đánh giá so với mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: