Kiến thức về kỹ năng mềm

13 07 2011

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Section 1
Intrapersonal Skills: Behavior, Human Relations, and Performance begin with you Understanding Behavior, Human Relations, and Performance.
– Why Human Relations Skills Are So Important
– Behavior, human relations, and organizational performance
– Human relations: past, present, and future
– Developing human relations skills
– Assessing your human relations abilities and skills

Kỹ năng mềm của cá nhân: Hành vi cá nhân,
quan hệ nhân sự, và hiệu quả công việc.
– Tại sao quan hệ nhân sự rất quan trọng
– Liên hệ giữa hành vi, quan hệ nhân sự, và hiệu quả của tổ chức
– Các quan điểm về quan hệ nhân sự
– Phát triển các kỹ năng về quan hệ nhân sự
– Tự đánh giá khả năng về quan hệ nhân sự

Section 2
Interpersonal communication
– How interpersonal communication affects behavior, human relations, and performance.
– The communication process and communication barriers
– Sending messages
– Receiving messages
– Responding messages

Truyền thông
– Tại sao giao tiếp nhóm ảnh hưởng đến hành vi, quan hệ nhân sự, và hiệu quả của tổ chức.
– Quy trình truyền thông và các rào cản trong
truyền thông
– Gửi thông tin
– Nhận thông tin
– Phản hồi thông tin

Section 3
Organizational structure and communication
– How organizational structure and communication affect behavior, human relations, and performance.
– Organizational structure
– Organizational communication
– Message transmission channels
– Emotions

Cấu trúc tổ chức và truyền thông trong tổ chức
– Tại sao cấu trúc tổ chức và việc truyền thông
trong tổ chức ảnh hưởng đến hành vi, quan hệ
nhân sự, và hiệu quả của tổ chức.
– Cấu trúc tổ chức
– Truyền thông trong tổ chức
– Các kênh truyền thong
– Cảm xúc

Section 4
Dealing with conflict
– How interpersonal dynamics affect behavior, human relations, and performance.
– Transaction analysis
– Assertiveness
– Conflict management styles
– Resolving conflicts with the collaborating conflict style
– Putting it all together

Giải quyết mâu thuẫn
– Tại sao động lực nhóm ảnh hưởng đến hành vi,
quan hệ nhân sự, và hiệu quả tổ chức.
– Phân tích tình huống
– Sự quyết đoán
– Các phương pháp quản lý mâu thuẫn
– Cộng tác để giải quyết mâu thuẫn
– Phối hợp

Section 5, 6
Leading and Trust
– How leadership affects behavior, human relations, Andperformance.
– Leadership trait theory
– Behavioral leadership theories
– Contingency leadership theories
– Situational supervision
– Putting the leadership theories together
– Substitutes for leadership
– Diversity and global leadership
– Trust

Lãnh đạo và niềm tin
– Tại sao lãnh đạo ảnh hưởng đến hành vi, quan
hệ nhân sự, và hiệu quả của tổ chức.
– Đặc điểm lãnh đạo
– Lãnh đạo hành vi
– Lãnh đạo
– Lãnh đạo tình huống
– Phối hợp các phương pháp
– Khuynh hướng đa dạng và toàn cầu hóa
– Niềm tin

Section 7
Motivating performance
– The importance of motivation
– Content motivation theories
– Process motivation theories
– Reinforcement theory
– Motivation techniques

Động viên
– Tầm quan trọng của động viên
– Lý thuyết động viên
– Quy trình động viên
– Lý thuyết củng cố
– Kỹ thuật động viên

Section 8, 9
Networking and negotiating
– How networking and negotiating affect behavior, human relations and performance.
– Networking
– Negotiating
– The influencing process

Networking và đàm phán
– Tại sao networking và đàm phán ảnh hưởng
đến hành vi, quan hệ nhân sự và hiệu quả tổ
chức.
– Networking
– Đàm phán
– Quy trình ảnh hưởng

Section 10
Team dynamics and leadership
– How teams affect behavior, human relations, and performance.
– Team structure
– Team dynamics
– Team development stages
– Leading teams as a situational supervisor
– Meeting leadership skills
Nỗ lực nhóm và lãnh đạo
– Tại sao nhóm ảnh hưởng hành vi, quan hệ nhân
sự, và hiệu quả tổ chức.
– Cấu trúc nhóm
– Động lực nhóm
– Các giai đoạn phát triển nhóm
– Lãnh đạo nhóm và quản lý tình huống
– Kỹ năng lãnh đạo cuộc họp

Section 11
Teams and creative problem solving and decision making
– How decision making affects behavior, human relations, and performance.
– Decision- making styles
– The decision – making model
– Creative group problem solving and decision making
– Advantages and disadvantages of group decision making
– The normative leadership decision-making model

Nhóm và giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định
– Tạo sao ra quyết định ảnh hưởng đến hành vi,
quan hệ nhân sự, và hiệu quả tổ chức.
– Các dạng ra quyết định
– Mô hình ra quyết định
– Giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định
– Ưu và nhược điểm của ra quyết định theo nhóm
– Mô hình ra quyết định lãnh đạo quy chuẩn

Chương trình chuẩn Hoa Kỳ


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: