Kiểm toán quản lý (tiếp theo)

16 03 2010

<!–[if !mso]>

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

KIEÅM TOAÙN COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP

 

 

I. Vieäc laäp keá hoaïch

A. Doanh nghieäp xaùc ñònh ñöôïc roõ raøng ñònh höôùng taàm nhìn, muïc tieâu kinh doanh

1. Ñònh höôùng, taàm nhìn cuûa doanh nghieäp ñöôïc soaïn thaønh vaên baûn

2. Doanh nghieäp thöïc hieän theo ñònh höôùng taàm nhìn ñaõ vaïch ra.

3. Ñònh höôùng, taàm nhìn ñöôïc ñieàu chænh neáu caàn thieát.

4. NV trong cty hieåu roõ vaø thöïc hieän theo taàm nhìn

B. Doanh nghieäp luoân laäp keá hoaïch kinh doanh

1. Nhöõng phaân khuùc thò tröôøng cho duø nhoû nhaát ñeàu ñöôïc chæ ra

2. Vieäc phaùt trieån saûn phaåm môùi ñöôïc thöïc hieän khi caàn thieát

3. Cung caáp ñaày ñuû haøng hoùa cho khaùch haøng muïc tieâu

4. Doanh soá luoân luoân taêng tröôûng

C. Doanh nghieäp luoân xaùc ñònh vaø laäp ngaân saùch kinh doanh

1. Ngaân saùch ñöôïc hieåu vaø söû duïng 1 caùch linh hoaït

2. Ngaân saùch ñöôïc duøng nhö 1 coâng cuï kieåm soaùt

3. Chi thöïc teá luoân ñöôïc ñoái chieáu vôùi ngaân saùch döï toaùn

4. Vieäc ñieàu chænh, giaûi phaùp giaûi quyeát khi chi tieâu vöôït quaù ngaân saùch

5. Chuû doanh nghieäp laø ngöôøi leân KH ngaân saùch

6. Ngaân saùch luoân saùt vôùi thöïc teá

D. DN coù chính saùch giaù roõ raøng

1. Saûn phaåm vaø dòch vuï luoân coù giaù caïnh tranh

2. DN coù chính saùch chieát khaáu cho khaùch haøng tuøy theo soá löôïng mua

3. Vieäc taêng giaù luoân coù lyù do xaùc ñaùng

4. Luoân xem xeùt moái lieân heä giöõa giaù vaø doanh soá baùn haøng

5. Giaù môùi ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo giaù cuûa loâ saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát sau cuøng

Moãi khi giaù cuûa saûn phaåm toàn kho ñöôïc ñieàu chænh.

 

II. Nhaân söï

 

A. NV cty luoân hieåu ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng ty

 

1.Moãi nhaân vieân ñöôïc quaûn lyù bôû chæ 1 ngöôøi caáp treân

2. Moãi NV ôû vò trí laõnh ñaïo coù quyeàn töông xöùng vôùi traùch nhieäm

3. NV luoân cung caáp cho ngöôøi QL nhöõng thoâng tin quan troïng ñuùng luùc

4. NV vaän duïng toát kyõ naêng trong quaù trình laøm vieäc

5. NV caûm thaáy ñöôïc huaán luyeän ñaày ñuû ñeå laøm toát coâng vieäc cuûa hoï

B. Moãi nhaân vieân ñeàu coù baûn moâ taû coâng vieäc

1. NV coù theå moâ ta’ chính xaùc coâng vieäc maø anh ta chòu traùch nhieäm

2. NV thöïc hieän theo nhö yeâu caàu  cuûa DN


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: