Kiểm toán quản lý (tiếp theo)

15 02 2010

1. Chöông trình baûo trì ñònh kyø ñöôïc phaùt haønh baèng vaên baûn vaø thoâng tin ñeán moïi CNV coù lieân quan.

2. Taát caû moïi thieát bò ñeàu coù Soå ghi laïi vieäc baûo döôõng ñònh kyø vaø ñöôïc ñaët ôû nôi coá ñònh.

3. Vieäc baûo trì maùy moùc (PP phoøng ngöøa) luoâng ñöôïc thöïc hieän.

F. Cty coù thöïc hieän chöông trình chính quy huaán luyeän vaän haønh maùy moùc cho coâng nhaân.

1. Cty soaïn vaø ban haønh taøi lieäu chính quy veà vaän haønh.

2. Chöông trình huaán luyeän luoân ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø.

3. Sau huaán luyeän luoân coù chöông trình ñaùnh giaù veà keát quaû huaán luyeän.

4. Nhöõng ñoùnggoùp mang tính xaây döïng cho CT huaán luyeän luoân ñöôïc toân troïng

 

G. Cty ñaùp öùng taát caû nhöõng tieâu tuaån veà an toaøn saûn xuaát vaø moâi tröôøng laøm vieäc toát theo tieâu chuaån quoác gia.

1. Cty nhaän thöùc ñöôïc roõ raøng traùch nhieäm veà vieäc thöïc hieän tieâu chuaån veà veä sinh , an toaøn trong saøn xuaát.

2. Cty tieán haønh ñònh kyø caùc buoåi hoïp ñeå trao ñoåi vaø ruùt kinh nghieäm caûi tieán trong vieäc thöïc hieän caùc tieâu chuaån.

3. Taát caû nhöõng phaùt sinh lieân quan ñeán an toaøn, ngöng SX ñeàu ñöôïc ghi nhaän ñeå coù giaûi phaùp caûi tieán.

H. Cty ty coù quy trình löu vaø xöû lyù hoà sô theo tieâu chuaån.

1. Nhöõng quy trình ñeàu ñöôïc leân lòch trình ñònh saüc ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát

2. Thöïc hieän vieäc löu ñoà hoùa quy trình saûn xuaát ñeå ñaûm baûo vieäc naém baét nhanh choùng tình traïng saûn xuaát, löu ñoà ñöôïc löu ôû nôi quy ñònh

3. Nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát phuï ñöôïc ñaûm baûo ñuû coâng suaát theo ñuùng tieán ñoä ñònh saün.

4. Haøng ñaõ saûn xuaát ñöôïc chuyeån ñeán nôùi toàn tröõ saïch vaø khoâ theo ñuùng tieâu chuaån.

5. Cty kieåm soaùt cvhaët cheõ nhaèm ngên ngöøa tình traïng quaù dö thöøa veà haøng toàn gho coù theå daãn ñeán hö hoûng, quaù haïn söû duïng.

 

I. Cty thöïc hieän chính saùch saûn xuaát gaén lieàn vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng.

1. Chính saùch veà tieâu huûy chaát thaûi ñoäc haïi ñöôïc phoå bieán roäng raõi döôùi daïng vaên baûn, ñöôïc thoâng tin, löu laïi döôùi daïng taøi lieäu tham khaûo cho caùc ñoái töôïng lieân quan

2. Luoân noã löïc thöïc hieän vieäc duy trì nhöõng quy taéc, tòeâu chuaån ñoái vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng.

3. Nhöõng buoåi hoïp ruùt kinh nghieäm caûi tieán vieäc xöû lyù saûn phaåm phuï, chaát thaûi ñöôïc tieán haønh ñònh kyø ñeå caûi tieán phöông phaùp xöû lyù cho hieäu quaû.

J. Cty luoân caäp nhaät nhöõng thaønh töïu kyõ thuaät trong lónh vöïc naøy.

1. Than gia ñaày ñuû nhöõng hoäi thaûo trieån laõm veà caùc vaán ñeà kyõ thuaät coù lieân quan.

2. Ñaêng kyø caùc taïp chí chuyeân ngaønh.

3. Tieán haønh vieäc laáy yù kieán thöôøng xuyeân töø caùn boä CNV.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: