Kiểm toán quản lý (tiếp theo)

14 02 2010

<!–[if !mso]>

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

III. Quaûng caùo vaø khuyeán maõi

A. Chuû coâng ty luoân chuaån bò keá hoaïch quaûng caùo khuyeán maõi

Cho doanh nghieäp

1. Luoân coù ngaân saùch cho vieäc quaûng caùo

2. Quaûng caùo ñöôïc tieán haønh haøng thaùng

3. Quaûng caùo ñöôïc tieán haønh  haøng tuaàn

4. Luoân coù lòch trình cho khuyeán maõi theo yeâu caàu cuûa kinh doanh

B. Chuû cty bieát thöïc hieän vieäc quaûng caùo khuyeán maõi 1 caùch hieäu quaû.

Ñoái vôùi chuû doanh nghieäp

1. Thöïc hieän quaûng caùo trong nhöõng trang vaøng

2. Quaûng caùo treân baùo haøng ngaøy, cho ngöôøi mua haøng

3. Coù duøng nhöõng quaûng caùo treân TV, radio

4. Chuù yù ñeán nhöõng phöông tieän quaûng caùo; chi phí thaáp hoaëc khoâng toán phí.

C. Söû duïng nhöõng bieän phaùp tröng baøy haøng hieäu quaû.

Chuû doanh nghieäp

1. Luoân xem xeùt dieän tích tröng baøy so saùnh vôùi tieàm naêng baùn haøng.

2. Coù söû duïng phöông tieän quaûng caùo thoâng qua maùy baùn haøng töï ñoäng, ngöôøi baùn daïo.

3. Hieåu bieát veà tieàm naêng cuûa nhöõng khu vöïc ñoâng ngöôøi qua laïi.

4. Luoân giöõ cho nhöõng phöông tieän quaûng caùo saïch seõ.

D. Chuû cty bieát ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa khuyeán maõi vaø quaûng caùo.

Chuû cty

1. Xem xeùt söï taùc ñoäng ñoái vôùi keát quaû baùn haøng cuûa chieán dòch quaûng caùo.

2. Tìm hieåu ñeå bieát chaéc chaén laø doanh soá taêng sau khi khuyeán maõi.

3. Tìm hieåu ñeå bieát chaéc chaén quaûng caùo ñaõ bao phuû nhöõng vuøng theo keá hoaïch.

 

KIEÅM TOAÙN TAØI CHÍNH:

 

I. Vieäc thöïc hieän ghi soá keá toùan vaø thöïc hieän coâng vieäc keá toaùn noùi chuùng

A. Cty coù heä thoáng soå saùch keá toaùn.

Keá toaùn ñôn giaûn lieät keâ

Keá toaùn chöùng töï ghi soå.

Chuû cty

 

1. Luoân chuaån bò soå saùch keá toaùn

a. Hieåu quy trình ghi soå KT nhö theá naøo vaø taïi sao.

b. Luoân chuaån bò baùo caùo taøi chính

2. Söû duïng dòch vuï keá toaùn beân ngoaøi

a. Naém roõ veà baùo caùo taøi chính

b. Baùo caùo thueá ñöôïc thöïc hieän bôûi NV keá toaùn.

c. Thöïc hieän vieäc so saùnh chi phí cuûa 1 NV keá toaùn vôùi dòch cuûa CPA

B. Cty thöïc hieän vieäc keát toaùn, caân ñoái keá toaùn haøng thaùng.


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: