Kiểm toán quản lý (tiếp theo và hết)

12 02 2010

C. Cty luoân thöïc hieän vieäc baùo caùo thu nhaäp, chi phí 1 caùch chính xaùc vaø thöïc hieän vieäc baùo caùo keá toaùn theo töøng thaùng.

 

Chuû cty

1. Hieåu roõ muïc ñích cuûa vieäc duøng baùo caùo taøi chinh.

2. Xem xeùt caùc baùo caùo taøi chính theo caùc thaùng ñeå hieåu ñöôïc xu theá.

3. Luoân thöïc hòeân vieäc so saùnh chi phí cuûa coâng ty vôùi chuaån cuûa ngaønh.

4. Hieåu roõ tình hình taøi chính cuûa cty.

D. Cty thöïc hieän vieäc ñeå daønh nhöõng khoaûn ñeå chi cho quyõ baûo hieåm, an sinh phuùc lôïi.

 

Chuû cty

1. Hieåu bieát veà caùc maãu bieåu keá toaùn

2. Luoân thöïc hieän vieäc noäp caùc khoûan taïm öùng veà thueá ñeå traùnh bò phaït.

 

E. Cty coù chính saùch tín duïng roõ raøng.

Doanh nghieäp

1. Heä thoáng baùo caùo coâng nôï theo töøng thaùng.

2. Xem xeùt phí phaït chaäm traû töø phía khaùch haøng haøng thaùng

3. Xoùa nhöõng khoûan nôï nhoû khoâng coù khaû naêng thu hoài

4. Coù chính saùch thu hoài coâng nôï chính xaùc, hieäu quaû.

5. Thöïc hieän vieäc göûi thö hoái thuùc coâng nôï ñoái vôùi nhöõng khoaûn khaùch haøng chaäm traû.

6. Thöïc hieän vieäc thanh toaùn, traû tieàn thoâng qua theû tín duïng: VISA, MASTERCARD

7. Chuù troïng ñeán vieäc thu tieàn ngay baèng tieàn maët.

F. Cty löu hoà soï veà taát caû caùc khoaûn hoaøn thueá.

Chuû cty

1. Luoân xem xeùt nhöõng khoûan thueá coù lieân quan ñeán thieát bò sôùm nhaát coù theå.

2. Xem xeùt khaû naêng mua thay vò thueâ thieát bò neáu khaû naêng cho pheùp.

3. So saùnh nhöõng ñieåm lôïi vaø baát lôïi trong vieäc saùp nhaäp/thueâ laïi

4. Khoâng baøo giôø chaáp nhaän vieäc ñeå bò phaït thueá.

II. Laäp keá hoaïch taøi chính vaø caùc khoaûn vay:

A. Cty luoân coù ñuû döï tröõ tieàn maët.

1. Luoân chuù yù ñeàn nhöõng khoaûn thanh toaùn baèng tieàn maët, vaø tìm hieåu taïi sao.

2. Caùc chi phieáu, seùc luoân ñöôïc thanh toaùn ñuùng haïn

3. Thöïc hieän chính xaùc vieäc xuaát hoùa ñôn cho khaùch haøng.

4. Vic thanh toùan cuûa caùc khoûan baùn traû chaäm luoân ñöôïc thu veà trong voøng 60 ngaøy.

5. Nhöõng khoûan phaûi traû luoân ñöôïc thöông löôïng ñeå coù phaàn chieát khaáu khi thanh toùan ngay.

6. Vieäc theo doõi thanh khoûan ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ thoâng qua phieáu chi coù ñaùnh soá.

B. Cty luoân xaùc ñònh tröôùc nhu caàu tieàn maët cho kinh doanh

1. Vieäc traû löông luoân ñuùng heïn, khoâng coù vaán ñeà veà tieàn maët

2. Luoân daønh ra nhöõng khoûan döï phoøng cho nhöõng nhu caàu môû roäng, nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp, mua ñoät xuaát.

3. Hoã trôï taøi chính ngaén haïn cuõng ñöôïc tính ñeán neáu caàn thieát.

4. Line of credit is established with a bank. ____ ____

C. Cty hieåu roõ vai troø vaø taàm quan troïng cuûa keá hoïach taøi chính ñoái vôùi cty trong moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét ngaøy nay

1. Hoà sô cuûa chuû cty luoân ñöôïc chuaån bò saün saøng

2. Baùo caùo taøi chính caù nhaân luoân coù saün

3. Cty luoân thöïc hieän vieäc laäp keá hoïach kinh doanh

4. Nguoàn vaø vieäc söû duïng ngaân quyõ ñöôïc theå hieän tình hình 2 naêm tröôùc vaø leân keá hoïach cho thôøi gian ít nhaát 2 naêm tôùi.

5. Baûn baùo caùo taøi chính luoân theå hieän tình hình trong 2 naêm tröôùc vaø döï truø cho 2 naêm sau.

6. Chuû cty coù quan heä raát chaët cheõ vôùi ngaân haøng.

7. Tyû leä nôï/voán vay laø (1:2/1:1).


Hành động

Thông tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: